Nasi partnerzy:avivalink4uniqageneralieuroinsmtu24proameYCDEHPZUbenefiatue

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000439594, NIP: 5213640335, o kapitale zakładowym: 5.000 PLN - jest agentem ubezpieczeniowym wykonującym za wynagrodzeniem dystrybucję ubezpieczeń na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Aktualna lista towarzystw współpracujących z Porowneo.pl Sp. z o.o. dostępna jest na www.porowneo.pl

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B, 00-189 Warszawa, nr KRS: 0000439594. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisemnie (na adres siedziby Administratora) lub elektronicznie tj. za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: ado@porowneo.pl. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Ponadto mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych, podmiotach którym te dane mogą być przekazywane, okresie czasu przez który dane osobowe będą przechowywane jak również inne wymagane prawem informacje dostępne są w dokumencie „„POLITYKA PRYWATNOŚCI"